Програмен продукт за заплати на персонала и банкови платежни документи
Фирми
Включва основни данни за фирмите : наименование, адрес, икономическа дейност, код по БУЛСТАТ, банкова сметка и банков код за изплащане задълженията към НОИ; отдели(звена, обекти) във фирмената структура, справки.
Поддържат се до 100 фирми и до 50 отдела (обекти) във всяка фирма.
Персонал
Съставяне и актуализиране данни за личния състав със следния обхват :
работници и служители 3,2,1-ва категория; лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор; лица с учителски трудов стаж; изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества; лица с трудови договори по чл.114 КТ; самоосигуряващи се лица; лица, работещи без трудово правоотношение; лица, включени в Програмата от социални помощи към осигуряване на заетост; лица, получаващи обезщетение по чл.222 ал.1; лица, които внасят само здравно-осигурителни вноски; лица, получаващи обезщетения за временна неработоспособност след прекратяване на осигуряването.
Поддържат се лични данни на лицата, данни за осигуряване, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на договори, граждански договори, сметка за изплатени суми, служебни бележки за получен доход по трудови и извънтрудови правоотношения, служебни бележки от други работодатели, данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО със съставяне на файл за предаване описи за болнични, молби-декларации към НОИ и др.
Справки за личния състав :
договори, уведомления за НОИ (+ дискета), служебни бележки, декларации за осигурителен доход, удостоверение УП-3, УП-2, справка-декларация Б-4-3, справки за НСИ (тримесечна и годишна), за данъчната администрация (граждански договори - дискета), данъчни облекчения за деца и дaрения и др.
До 1000 лица във всяка фирма.
Заплати
Съставяне ведомости за месечни заплати на база на данните от договорите, аванс, фишове, преизчисляване годишния ДОД, изчисление и справка за обезщетенията за временна неработоспособност, счетоводна справка (включително по отдели), файлове за дебитни банкови карти към БИОХИМ, ОББ, БУЛБАНК, ЦКБ , Общинска банка, Банка ДСК,Райфайзенбанк и др.
НАП
Автоматично съставяне декларациите за социално и здравно осигуряване (обр.1 + дискета), придружително писмо, декларация за дължими вноски и ДОД (обр.6). При всяка промяна в заплатите декларациите автоматично се обновяват;
Декларации за внесени осигурителни суми за заплати и аванс;
Справки за ревизии за дължими и внесени вноски за социално и здравно осигуряване (от 2000г.)
Платежни документи
Автоматично съставяне на платежни нареждания към НОИ и ДОД по чл.42 и чл.43 от ЗДДФЛ, печат на лазерен(мастилено-струен) и на матричен принтер (непрекъсната хартия и по бланки); платежни искания, справки по параграфи, файлове за електронно банкиране (ОББ, Експресбанк, Банка ДСК, Пиреосбанк, Прокредит, Райфайзенбанк, Биохим); печат на други платежни документи : платежно нареждане, вносна бележка, нареждане-разписка. Възможност за експорт към Ваш клиент на файл, съдържащ платежните документи за печат.
Сервизни функции
Архивиране на диск и дискета, възстановяване, достъп, настройки, календар, нормативно-справочна база по години (от 1999г.) с данни за облагане с ДОД, проценти за осигуровка, МРЗ и др., допълнителни начисления и удръжки, таблици НКПД, НКИД, минимален осигурителен доход, класификатор на населените места (ЕКНМ) по общини. Предаване данни за фирми по Интернет към КСофт за анализ на възникнал проблем.
Продуктът е одобрен от НОИ за съставяне уведомления по чл.62 ал.4 и декларации за социално и здравно осигуряване (образец 1).

Разработен е на DOS, справките се съставят с Windows-програми, може да се изпълнява на операционни системи Windows XP, Windows 7, Windows 8 / 8.1 и Windows 10.

Подготвените от продукта изходни документи се печатат на лазерен принтер.

Продуктът се актуализира своевременно при промени в нормативните уредби. Гаранционно поддържане - 6 месеца, възможност за абонаментно поддържане.